Shona Notes

Manzwi Okutanga
1. Mhando DzeRondedzero

2. Manyorerwe eRondedzero

1. Tsumo

2. Fananidzo/Fananidzosiri/Enzaniso

3. Madimikira

4. Nyaudzosingwi

Nhetembo
1. Tambaoga

2. Ndinofa Ndaedza

1. Makunun’unu maodza moyo

2. Ndiko Kusasana