notebook4

Chiratidzi (Demonstrative)

Kune mhando mbiri dzezviratidzi:

1) Zviratidzi zvepedyo. (near demostrative)

2) Zviratidzi zvekure. (far demonstrative)

Zviratidzi zvinoenderana nemipanda yemazita yazvinodudzira sezvizvi:

MupandaZitaChiratidzi ChepedyoChekure
1murumeuyuuyo
2vasikanaavaavo
3mweyauyuiyo
4motoiyiiyo
5jirairiiro
6mapadzaayaayo
7chitoroichiicho
8zvipataraizviizvo
9mhukaiyiiyo
10nziraidziidzo
11rukovaurwuurwo
12kambwaakaako
13twuvanautwuutwo
14huroyiuhuuho
15kubaukuuko
16pambaapaapo
17kumusoroukuuko
18mumutiumuumo
19svisikanaisviisvo
21zimbwairiiro

Maumbirwo ezviratidzi

Mazita emupanda mumwe nemumwe ose anowirirana nechiratidzi chemupanda chimwechete chekure uye chimwechete chepadyo. Zviratidzi zvekure nezvepadyo zvakasiyana maumbirwo azvo.

1. Zviratidzi zvepedyo ( near demonstratives)

Chitsigisi   + chiratidza mupanda chechiratidzi (stabiliser + demonstrative affix)

u-               +              -yu                         uyu

i-                +               -chi                        ichi

u-               +             -rwu                        urwu

 

2 Zviratidzi zvekure (far demonstratives)

Chitsigisi  + chiratidzamupanda chechiratidzi + nzvovera -o (stabiliser +demonstrative affix + terminal vowel -o)

u-                             +            -y-                +              -o                            uyo

i-                              +            -ch-               +             -o                            icho

Dzimwe nguva chiratidzi chinogona kudzokororwa kana chichishandiswa mukugadzira zvirevo sokuti:

a) Chikoro chichi chine vana vasinganzwi.

b) Munhu yuyu achandinetsa.

Kana chiratidzi chichidzokorodzwa zvinoreva kuti vara rekutanga i- kana rimwewo vara rinosiiwa.

Chiratidzi chinogonawo kubatanidzwa nezita, chisazitasingwi nechipauro sokuti:

a) Pambapa panongogara pachidyiwa nyama.

b) Mumundamu hamuna kurimwa chinhu gore rakapera.

c) Tese tinoziva kuti gomoro rinoera.

Zviratidzi zvekure zvakafanana nezvisazitasingwi zemipanda pakuumbwa kwazvo. Sokuti:

MupndaChiratidzi chekureChisazitasingwi
4miti iyoiyo miti
5banga iroiro banga
7chitoro ichoicho chikoro
10mombe idzoidzo mombe
14uroyi ihwoihwo uroyi
21zimbwa iroiro zimbwa