leather_notebook

Chiitopauro/Chidudziramuiti/muitirwi (Relative)

Chinodudzira muiti wechinhu. Chinobotanidza mazita chichipa pfungwa yerupawo zvinoita kuti chishande serupawo. Heinoi mienzaniso

Chingwa chakachena chinodhura.

Munhu akapfupika ane hasha.

Murume vandakaona ndiTaurai.

 Maumbirwo

a) Chitaridzamuitirwi + chitaridzamuiti + chiratidzanguva + mudzi wechiito+ nzvovera yekupedzisira

wa- + -nd- +aka- +-on- +-a

ra- + nd- + -aka- + -vereng- + -a

b) Chitaridzamuiti+ chiratidzanguva+ mudzi wechiito+nzvovera yekupedzisira

va- + -no- + -nets- + -a

a- + -no- + -peng- + -a

Chitaridzamuiti chinoshevedzerwa nenzwi rakadzikira panyaudzira dzechiito chacho.


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge