leather_notebook

Chiitopauro/Chidudziramuiti/muitirwi (Relative)

Chinodudzira muiti wechinhu. Chinobotanidza mazita chichipa pfungwa yerupawo zvinoita kuti chishande serupawo. Heinoi mienzaniso

Chingwa chakachena chinodhura.

Munhu akapfupika ane hasha.

Murume vandakaona ndiTaurai.

 Maumbirwo

a) Chitaridzamuitirwi + chitaridzamuiti + chiratidzanguva + mudzi wechiito+ nzvovera yekupedzisira

wa- + -nd- +aka- +-on- +-a

ra- + nd- + -aka- + -vereng- + -a

b) Chitaridzamuiti+ chiratidzanguva+ mudzi wechiito+nzvovera yekupedzisira

va- + -no- + -nets- + -a

a- + -no- + -peng- + -a

Chitaridzamuiti chinoshevedzerwa nenzwi rakadzikira panyaudzira dzechiito chacho.


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen