notebook_8

Chiverengo(Enumerator)

Zvirengo inzwi rinoshandiswa kudaidza manzwi eChiShona anoburitsa pfungwa yekuverenga tichikoshesa kubuditsa uwandu wechizita chirikutsangangurwa chacho sokuti:

Mumwe murume akarohwa nezuro.

Chinhunyi chakabiwa chacho?

Maumbirwo echiverengo.

Chiverengo chakaumbwa nechivakashure chechiverengo + dzitsi rechiverengo sokuti.

chi-                  +             -mwe                 chingwa chimwe

chi-                   +           -i                          chii?

Madzitsi echiverengo

Chiverengo chine madzitsi matatu anoti:

a) -mwe

Kubuditsa pfungwa yechinhu chimwechete sokuti:

i) Akaonekwa kamwe naJohn.

ii) Nhasi ndadya bhanzi rimwe.

b) – mwe

Kutsaura pane zvimwe zvinhu sokuti:

i) Vamwe varume ndivo vamurova.

ii) Mumwe musi ndichakurova chete ukaramba uchidai.

c) -i VeChimanyika vanoshandisa -nyi

Kubvunza rudzi kana mhando yechinhu chirikutaurwa nezvacho sokuti:

i) Mwananyi wabarwa?

ii) Arikurwara nechii?