notebook_8

Chiverengo(Enumerator)

Zvirengo inzwi rinoshandiswa kudaidza manzwi eChiShona anoburitsa pfungwa yekuverenga tichikoshesa kubuditsa uwandu wechizita chirikutsangangurwa chacho sokuti:

Mumwe murume akarohwa nezuro.

Chinhunyi chakabiwa chacho?

Maumbirwo echiverengo.

Chiverengo chakaumbwa nechivakashure chechiverengo + dzitsi rechiverengo sokuti.

chi-                  +             -mwe                 chingwa chimwe

chi-                   +           -i                          chii?

Madzitsi echiverengo

Chiverengo chine madzitsi matatu anoti:

a) -mwe

Kubuditsa pfungwa yechinhu chimwechete sokuti:

i) Akaonekwa kamwe naJohn.

ii) Nhasi ndadya bhanzi rimwe.

b) – mwe

Kutsaura pane zvimwe zvinhu sokuti:

i) Vamwe varume ndivo vamurova.

ii) Mumwe musi ndichakurova chete ukaramba uchidai.

c) -i VeChimanyika vanoshandisa -nyi

Kubvunza rudzi kana mhando yechinhu chirikutaurwa nezvacho sokuti:

i) Mwananyi wabarwa?

ii) Arikurwara nechii?

- See latest Zimbabwe grocery prices -

Deals

SEE LATEST SUPERMARKET PRICES, SHOP FOR GROCERIES VIA WHATSAPP
SEE PRICES & NEWS
We publish the latest grocery prices from Zimbabwean supermarkets. We also deliver groceries online

Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, click here to enter your query.