Image credit contest-corner.com

Image credit contest-corner.com

ZIMSEC O Level Shona Notes: Kuumbwa kwemibvunzo paChishona

  • Kunenzira dzakati wandei dzinoshandiswa pakuumba mibvunzo paChishona.
  • Nzira dzacho ndedzidzi:

1. Kushandisa /-ngani?/ kanakut /-nganai?/

Sokuti: Mombe dzako ingani?

              Zvakaitika runganai?

2. Kushandisa /-pi/

Sokuti: Vaenda nekupi?

3. Kushandisa /-su/

Sokuti: Hauzivisu kuti mukomana wake?

4. Kushandisa /-i?/ kuchiManyika kunoshandiswa /-nyi?/

Sokuti: Vati marinyi?

5.  Kushandisa /-ngei?/ kana /-nei?/ kana /-ngenyi?/ kana nemhaka yei uyewo dzimwe nguva hwai (kubva pana why wekuChirungu)

Sokuti: Ngenyi asina kuuyaba?
Nemhaka yei asina kuuya?
Nei asina kuuya?
Hwai asina kuuya?

6. Kushandisa dii? kana -di

Sokuti: Vakangwara, di?
Ndozvaunoita kana vapfuma, dii?

7. Kushandisa kanhi kana kani

Sokuti: Hausikuda kani?

8. Kushandisa -ani/-ani?

Sokuti: Mukomana waani uyu?
Auya nani?

9. Kushandisa nhai?

Sokuti: Nhai zvenyu imi?

10. Kushandisa -ko?

Sokuti: Makadiiko?

11. Kushandisa /ko-/

Sokuti: Ko, munofara?

12.Kushandisa riini? kana rinhi?

Sokuti: Zvakaitika riini?

13. Hwidzazwi /H/. Izvi zvinowanzoitwa painzwi rekupedzisira.

Sokuti:Vati murume?
             Vatodzokera?

Enda papeji reShona Notes kuti udzidze zvimwe.

- See latest Zimbabwe grocery prices -

Deals

SEE LATEST SUPERMARKET PRICES, SHOP FOR GROCERIES VIA WHATSAPP
SEE PRICES & NEWS
We publish the latest grocery prices from Zimbabwean supermarkets. We also deliver groceries online

Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, click here to enter your query.