notebook_8

Mipanda yemazita (Noun classes)

Mupanda 1

Munowanikwa mazita anechekuita nevanhu. Chivakashure ndi /mu-/ kana /mw-/ sokuti

murume                                      mu-                     +                        -rume

mwene                                        mw-                    +                        -ene

mueni                                         mu-                     +                       -eni

mweni                                        mw-                     +                      -eni

Mupanda 1a

Mazita emupanda uyu haana chivakashure. Kana zvakadaro chivakashure chinomirirwa naø- (null prefix) zvingorewa kuti neChiShona “chivakashure (prefix) hachipo (null)“. Munowanikwa mazita chaiwo evanhu,mhuka, Mwari etc (maProper nouns) sokuti:

Tenzi                                            ø-                                                         -tenzi

Sahwira                                       ø-                                                          -sahwira

Tinotenda                                  ø-                                                           -tinotenda

Mupanda 2

Mazita emumupanda 1 anenge ava muuzhinji. Chivakashure ndi/va-/ kana /v-/ kana dzitsi richitanga nemavara /-a-;-e-;-i-;-o-;-u-/ sokuti:

vanhu                                            va-                             +             -nhu

vene                                               v-                               +             -ene

vana                                               v-                               +             -ana

Mupanda 2a

Mazita ari mumupanda uye ane chivakashure /va-/ kuChiManyika chivakashure anenge ari /a-/ (usakanganisike nechivakashure /a-/ chechiZezuru chirimumupanda 2b) sokuti:

VaShe                                      va-         +            -she

aShe                                          a-           +           -she

Vatete                                       va-          +          -tete

atete                                           a-           +         -tete

Ziva kuti pane mutsauko pakati pechivakashure cheChiManyika /a-/ na/a-/ veChiZezuru. Sezvinoratidzwa nezvirevo zveChiManyika zvizere:

Atete angu achauyano mangwana.

AShe angu oye!

Mupanda 2b

Mazita emupanda uyu ane chekuita nevanhu uye ane chivakashure /a-/ CheChiZezuru sokuti:

ambuya                                                          a-           +           -mbuya

amai                                                                a-            +          -mai

Mupanda 3

Mupanda uyu unovanikwa zvinhu zvakarebenuka sokuti muswe, mugoti namuti. Munowanikwawo mazita anechekuita nezvinhu zvisingabatiki sokuti mweya. Munowanikwawo mazita akaita savana moto namoyo. Chivakashure chemupanda uyu ndi /mu-/ kana /mw-/ kana /m- kana dzitsi richitanga na /-a/,/-e/,/-o/  sokuti:

mw-             +      -eya

mw-             +      -edzi

m-                 +      -oto

mu-               +      -ti

mu-               +     -goti

Mupanda 4

Chivakashure chemazita emupanda uyu ndi /mi-/ kana /m-/ kana /mw-/. Munowanikwa mazita anenge abva mumupanda 3 ava muuzhinji sokuti:

mi-              +     -goti                    migoti

mi-               +     -ti                        miti

Panewo mamwe manzwi emumupanda 3 okuti tikaaisawo muuzhinji anongoramba akadaro. Sokuti:

mwe-               +           -dzi                          mwedzi         iyi

m-                     +          -oto                          moto            iyi

Mupanda 5

Mazita mazhinji emupanda uyu haana chivakashure chiri pachena kunze kwemazita mashoma akafanana narize sokuti:

ri-                          +              -ze                     rize.

Chivakashure chinotorwa kubva kusungawirirano yemazita emupanda uyu anowa /ri-/ sokuti jira iri. Madzitsi emupanda uyu anotorwa kubva pamazita ari mumupanda 6 anowa ari mazita emupanda 5 anenge ava muuwandu. Sokuti kana ari jira kana awanda tinoti machira. Zita rekuti machira riri mumupanda 6 uye dzitsi racho anenge ari -chira. Saka tichitevedzera zvatataura pamusoro zita rokuti jira rakaumbwa sezvizvi:

jira                                                (ri-)                            +             -chira

banga                                            (ri-)                            +             -panga (dzitsi rakatorwa mumupanda 6)

gudo                                               (ri-)                            +              -kudo

Panewo mazita anotanga na/z-/ uyo anenge ari chivakashure chisingatsananguri (primary prefix) z- uyu anomiririwa nari- kana dzitsi richitanga na/-a,-e, -i/ sokuti:

ziso                                            (ri-)                +              -iso

zino                                            (ri-)                +              -ino

zen’e                                            (ri-)               +              -en’e

Cherechedza kuti /z-/ uyu akasiyana na/zi-/ wemumupanda 21 anowa chivakashure chinotsangangura sokuti zimukwende.

Mupanda 6

Munowanikwa mazita emumupanda 5 anenge awa muuzhinji. Chivakashure chemazita emupanda uyu ndi/ma-/ sokuti:

mapanga                                 ma-             +           -panga

makudo                                   ma-              +          -kudo

mabwe                                     ma-              +           -bwe

Mupanda 7

Mazita emupanda uyu anechivakashure /chi-/ kana /ch-/ ndokunge dzitsi richitanga nenzvovera sokuti:

chitoro                                      chi-                  +                   -toro

choto                                         ch-                    +                  -oto

Mupanda 8

Munowanikwa mazita emumupanda 7 anenge ava muuzhinji. Chivakashure chemazita emumupanda uyu ndi/zvi-/ kana kuti /zv-/ ndokunge dzitsi richitanga nenzvovera sokuti:

zvitoro                                             zvi-                       +               -toro

zvoto                                                zv-                         +              -oto

Mupanda 9

Mumupanda uyu munowanikwa mazita anoita sarikutaurwa nemumhuno sokuti imba, mbudzi,huni na huku. Chivakashure chemupanda uyu ndi/N-/. Vamwe vana mazvikokota veShona vanoti chivakashure chemupanda uyu ndi/i-/ vamwe vachiti ndiø-. Iwe unofanira kungosarudza chivakashure chimwechete pane izvi vochishandisa pakupa mhinduro dzako mubvunzo sokuti:

imba                                                            N-              +            -mba

huni                                                             N-               +            -huni

mbudzi                                                        N-               +           -mbudzi

hama                                                            N-               +           -kama

huku                                                             N-               +          -kuku

Mupanda 10

Mupanda uyu une mazita emupanda 9 anenge ava muuzhinji sokuti:

dzimba                                                  dzi-                        +              -mba

dzimbo                                                  dzi-                         +              -mbo

Chivakashure chemupanda uyu ndi/dzi-/ asi vamwe vana mazvikokota veShona vanoti chivakashure chemupanda uyu ndi-/N-/ kufanana nechivakashure chemupanda 9.

Mupanda 11

Chivakashure chemupanda uyu ndi/ru-/ zvichienderana nechikandamazeko chemunhu chivakashure chemupanda uyu chinogona kuva /rw-/ kana dzitsi richitanga nemavara anoti /-a,-e,-i,-o/ sokuti:

ruoko                                                                       ru-                        +              -oko

rwizi                                                                         rw-                        +             -izi

rudzi (ChiManyika chinoreva gavi/rwodzi)    ru-                         +              -dzi

Mupanda 12

Chivakashure chemupanda uyu ndi /ka-/ chinova chivakashure chinotsanangur kudukupa kwechinhu. Chivakashure ichi chinoshandiswawo pakushora chinhu chiri kudaidzwa nezita ichi sokuti.

karume                                                ka-                          +              -rume

kamba                                                  ka-                          +             -mba

Mupanda 13

Chivakashure chemazita emupanda uyu ndi/tu-/ kana kuti /tw-/ dzimwewo nguva /twu-/. Mumupanda uyu munowanzowanikwa mazita emupanda 12 kana achinge ava muuzhinji sokuti:

turume                                                  tu-                            +                -rume

twurume                                               twu-                          +               -rume

tumba                                                    tu-                             +               -mba

twana                                                     tw-                            +                -ana

Mupanda 14

Chivakashure chemupanda uyu ndi /u-/,/hu-/ kana /hw-/. Mumupanda uyu munowanikwa mazita akabva pahunhu hwevanhu kana mabasa evanhu sokuti:

uroyi                                                             u-              +            -royi

hukoti                                                           hu-             +           -koti

hwambo                                                       hw-             +           -mbo

Mupanda 15

Mazita ari mumupanda uyu akabva muzviito uye akavakwa zvakasiyana nemamwe mazita.

Maumbirwo emazita emupanda 15

ku- (infinitive formative) + -mudzi wechiito-       +   nzvovera/vara rekupedzisira -a (terminal vowel)

sokuti:

kuba                                     ku-                 +           -b-                     +        -a

kumhanya                           ku-                   +         -mhany-            +        -a

Mupanda 16

Mazita ari mumupanda 16 anoratidza nzvimbo. Ane chivakashure /pa-/ sokuti:

pachivanze                                    pa-                      +                       -chivanze

pamba                                             pa-                      +                       -mba

Mupanda 17

Mazita arimumupanda uyu anechivakashure /ku-/ uye anoratidza nzvimbo sokuti:

kumba                                              ku-                       +                     -mba

kuzasi                                                ku-                        +                    -zasi

Mupanda 17a

Mazita emumupanda uyu anoratidza nzvimbo uye haana chivakashure chiiripachena. Kushaikwa kwechivakashure kunomirirwa naø- sokuti:

zasi                                                        ø-                               +              -zasi

mberi                                                     ø-                                +             -mberi

Mupanda 18

Munowanikwa mazita anoratidza nzvimbo zvakare asi anenge aine chivakashure /mu-/ sokuti.

mumba                                                   mu-                          +               -mba

mujeri                                                     mu-                           +               -jeri

Mupanda 19

Munowanikwa mazita erurimi rweChikaranga. Chivakashure chinenge chiri /sv-/ kana /svi-/ sokuti:

svikomana                                          svi-                        +                    -komana

svana                                                    sv-                          +                    -ana

Mupanda 21

Chivakashure chemazita emupanda uyu ndi/zi-/ ichi chivakashure chinotsanangura kukura kwechinhu kana kutuka sokuti:

zimbwa                                                     zi-                            +                   -mbwa

zibaba                                                       zi-                             +                   -baba