notebook_8

Mipanda yemazita (Noun classes)

Mupanda 1

Munowanikwa mazita anechekuita nevanhu. Chivakashure ndi /mu-/ kana /mw-/ sokuti

murume                                      mu-                     +                        -rume

mwene                                        mw-                    +                        -ene

mueni                                         mu-                     +                       -eni

mweni                                        mw-                     +                      -eni

Mupanda 1a

Mazita emupanda uyu haana chivakashure. Kana zvakadaro chivakashure chinomirirwa naø- (null prefix) zvingorewa kuti neChiShona “chivakashure (prefix) hachipo (null)“. Munowanikwa mazita chaiwo evanhu,mhuka, Mwari etc (maProper nouns) sokuti:

Tenzi                                            ø-                                                         -tenzi

Sahwira                                       ø-                                                          -sahwira

Tinotenda                                  ø-                                                           -tinotenda

Mupanda 2

Mazita emumupanda 1 anenge ava muuzhinji. Chivakashure ndi/va-/ kana /v-/ kana dzitsi richitanga nemavara /-a-;-e-;-i-;-o-;-u-/ sokuti:

vanhu                                            va-                             +             -nhu

vene                                               v-                               +             -ene

vana                                               v-                               +             -ana

Mupanda 2a

Mazita ari mumupanda uye ane chivakashure /va-/ kuChiManyika chivakashure anenge ari /a-/ (usakanganisike nechivakashure /a-/ chechiZezuru chirimumupanda 2b) sokuti:

VaShe                                      va-         +            -she

aShe                                          a-           +           -she

Vatete                                       va-          +          -tete

atete                                           a-           +         -tete

Ziva kuti pane mutsauko pakati pechivakashure cheChiManyika /a-/ na/a-/ veChiZezuru. Sezvinoratidzwa nezvirevo zveChiManyika zvizere:

Atete angu achauyano mangwana.

AShe angu oye!

Mupanda 2b

Mazita emupanda uyu ane chekuita nevanhu uye ane chivakashure /a-/ CheChiZezuru sokuti:

ambuya                                                          a-           +           -mbuya

amai                                                                a-            +          -mai

Mupanda 3

Mupanda uyu unovanikwa zvinhu zvakarebenuka sokuti muswe, mugoti namuti. Munowanikwawo mazita anechekuita nezvinhu zvisingabatiki sokuti mweya. Munowanikwawo mazita akaita savana moto namoyo. Chivakashure chemupanda uyu ndi /mu-/ kana /mw-/ kana /m- kana dzitsi richitanga na /-a/,/-e/,/-o/  sokuti:

mw-             +      -eya

mw-             +      -edzi

m-                 +      -oto

mu-               +      -ti

mu-               +     -goti

Mupanda 4

Chivakashure chemazita emupanda uyu ndi /mi-/ kana /m-/ kana /mw-/. Munowanikwa mazita anenge abva mumupanda 3 ava muuzhinji sokuti:

mi-              +     -goti                    migoti

mi-               +     -ti                        miti

Panewo mamwe manzwi emumupanda 3 okuti tikaaisawo muuzhinji anongoramba akadaro. Sokuti:

mwe-               +           -dzi                          mwedzi         iyi

m-                     +          -oto                          moto            iyi

Mupanda 5

Mazita mazhinji emupanda uyu haana chivakashure chiri pachena kunze kwemazita mashoma akafanana narize sokuti:

ri-                          +              -ze                     rize.

Chivakashure chinotorwa kubva kusungawirirano yemazita emupanda uyu anowa /ri-/ sokuti jira iri. Madzitsi emupanda uyu anotorwa kubva pamazita ari mumupanda 6 anowa ari mazita emupanda 5 anenge ava muuwandu. Sokuti kana ari jira kana awanda tinoti machira. Zita rekuti machira riri mumupanda 6 uye dzitsi racho anenge ari -chira. Saka tichitevedzera zvatataura pamusoro zita rokuti jira rakaumbwa sezvizvi:

jira                                                (ri-)                            +             -chira

banga                                            (ri-)                            +             -panga (dzitsi rakatorwa mumupanda 6)

gudo                                               (ri-)                            +              -kudo

Panewo mazita anotanga na/z-/ uyo anenge ari chivakashure chisingatsananguri (primary prefix) z- uyu anomiririwa nari- kana dzitsi richitanga na/-a,-e, -i/ sokuti:

ziso                                            (ri-)                +              -iso

zino                                            (ri-)                +              -ino

zen’e                                            (ri-)               +              -en’e

Cherechedza kuti /z-/ uyu akasiyana na/zi-/ wemumupanda 21 anowa chivakashure chinotsangangura sokuti zimukwende.

Mupanda 6

Munowanikwa mazita emumupanda 5 anenge awa muuzhinji. Chivakashure chemazita emupanda uyu ndi/ma-/ sokuti:

mapanga                                 ma-             +           -panga

makudo                                   ma-              +          -kudo

mabwe                                     ma-              +           -bwe

Mupanda 7

Mazita emupanda uyu anechivakashure /chi-/ kana /ch-/ ndokunge dzitsi richitanga nenzvovera sokuti:

chitoro                                      chi-                  +                   -toro

choto                                         ch-                    +                  -oto

Mupanda 8

Munowanikwa mazita emumupanda 7 anenge ava muuzhinji. Chivakashure chemazita emumupanda uyu ndi/zvi-/ kana kuti /zv-/ ndokunge dzitsi richitanga nenzvovera sokuti:

zvitoro                                             zvi-                       +               -toro

zvoto                                                zv-                         +              -oto

Mupanda 9

Mumupanda uyu munowanikwa mazita anoita sarikutaurwa nemumhuno sokuti imba, mbudzi,huni na huku. Chivakashure chemupanda uyu ndi/N-/. Vamwe vana mazvikokota veShona vanoti chivakashure chemupanda uyu ndi/i-/ vamwe vachiti ndiø-. Iwe unofanira kungosarudza chivakashure chimwechete pane izvi vochishandisa pakupa mhinduro dzako mubvunzo sokuti:

imba                                                            N-              +            -mba

huni                                                             N-               +            -huni

mbudzi                                                        N-               +           -mbudzi

hama                                                            N-               +           -kama

huku                                                             N-               +          -kuku

Mupanda 10

Mupanda uyu une mazita emupanda 9 anenge ava muuzhinji sokuti:

dzimba                                                  dzi-                        +              -mba

dzimbo                                                  dzi-                         +              -mbo

Chivakashure chemupanda uyu ndi/dzi-/ asi vamwe vana mazvikokota veShona vanoti chivakashure chemupanda uyu ndi-/N-/ kufanana nechivakashure chemupanda 9.

Mupanda 11

Chivakashure chemupanda uyu ndi/ru-/ zvichienderana nechikandamazeko chemunhu chivakashure chemupanda uyu chinogona kuva /rw-/ kana dzitsi richitanga nemavara anoti /-a,-e,-i,-o/ sokuti:

ruoko                                                                       ru-                        +              -oko

rwizi                                                                         rw-                        +             -izi

rudzi (ChiManyika chinoreva gavi/rwodzi)    ru-                         +              -dzi

Mupanda 12

Chivakashure chemupanda uyu ndi /ka-/ chinova chivakashure chinotsanangur kudukupa kwechinhu. Chivakashure ichi chinoshandiswawo pakushora chinhu chiri kudaidzwa nezita ichi sokuti.

karume                                                ka-                          +              -rume

kamba                                                  ka-                          +             -mba

Mupanda 13

Chivakashure chemazita emupanda uyu ndi/tu-/ kana kuti /tw-/ dzimwewo nguva /twu-/. Mumupanda uyu munowanzowanikwa mazita emupanda 12 kana achinge ava muuzhinji sokuti:

turume                                                  tu-                            +                -rume

twurume                                               twu-                          +               -rume

tumba                                                    tu-                             +               -mba

twana                                                     tw-                            +                -ana

Mupanda 14

Chivakashure chemupanda uyu ndi /u-/,/hu-/ kana /hw-/. Mumupanda uyu munowanikwa mazita akabva pahunhu hwevanhu kana mabasa evanhu sokuti:

uroyi                                                             u-              +            -royi

hukoti                                                           hu-             +           -koti

hwambo                                                       hw-             +           -mbo

Mupanda 15

Mazita ari mumupanda uyu akabva muzviito uye akavakwa zvakasiyana nemamwe mazita.

Maumbirwo emazita emupanda 15

ku- (infinitive formative) + -mudzi wechiito-       +   nzvovera/vara rekupedzisira -a (terminal vowel)

sokuti:

kuba                                     ku-                 +           -b-                     +        -a

kumhanya                           ku-                   +         -mhany-            +        -a

Mupanda 16

Mazita ari mumupanda 16 anoratidza nzvimbo. Ane chivakashure /pa-/ sokuti:

pachivanze                                    pa-                      +                       -chivanze

pamba                                             pa-                      +                       -mba

Mupanda 17

Mazita arimumupanda uyu anechivakashure /ku-/ uye anoratidza nzvimbo sokuti:

kumba                                              ku-                       +                     -mba

kuzasi                                                ku-                        +                    -zasi

Mupanda 17a

Mazita emumupanda uyu anoratidza nzvimbo uye haana chivakashure chiiripachena. Kushaikwa kwechivakashure kunomirirwa naø- sokuti:

zasi                                                        ø-                               +              -zasi

mberi                                                     ø-                                +             -mberi

Mupanda 18

Munowanikwa mazita anoratidza nzvimbo zvakare asi anenge aine chivakashure /mu-/ sokuti.

mumba                                                   mu-                          +               -mba

mujeri                                                     mu-                           +               -jeri

Mupanda 19

Munowanikwa mazita erurimi rweChikaranga. Chivakashure chinenge chiri /sv-/ kana /svi-/ sokuti:

svikomana                                          svi-                        +                    -komana

svana                                                    sv-                          +                    -ana

Mupanda 21

Chivakashure chemazita emupanda uyu ndi/zi-/ ichi chivakashure chinotsanangura kukura kwechinhu kana kutuka sokuti:

zimbwa                                                     zi-                            +                   -mbwa

zibaba                                                       zi-                             +                   -baba

 

 

- See latest Zimbabwe grocery prices -

Deals

SEE LATEST SUPERMARKET PRICES, SHOP FOR GROCERIES VIA WHATSAPP
SEE PRICES & NEWS
We publish the latest grocery prices from Zimbabwean supermarkets. We also deliver groceries online

Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, click here to enter your query.