notebook_3

Chirewauwandu (Quantitave)

Chirewauwandu inzwi rinotsanangura zveuzhinji kana zvekushomeka kwechinhu kana zvinhu. Sokuti:

mbudzi dzose (mbudzi zhinji, dzakawanda, pasina kana yasarira)

manzwi ako omene (manzwi ako asina kuwedzerwa)

Maumbirwo echirewauwandu

Chirewauwandu chinoumbwa sezvizvi:

chivakashure/chiwedzera chechirewauwandu (quantitative prefix) + vararinoshanduka (quantitative stem)  +dzitsi

Muenzaniso

zv-   + -o-     + -se                                           zvose

tw-    + -e-    + -se                                           twese

v-       + -o-   + -mene                                    vomene

r-         + -e- + -ga                                           rega

Madzitsi echirevauwandu

Chirewauwandu chine mhando nhatu dzemadzitsi

1) -se (rinoshandiswa kubuditsa pfungwa yekuti hapana chinosara) Sokuti:

a) Tose takaenda kuguta nemotokari.

b) Usiku hwose arara achichema.

2) -ga (Dzitsi iri rinoshanda kuratidza chinhu/munhu mumwechete.) Sokuti:

a) Ini ndoga ndini ndinobvumidzwa kuita izvozvo.

b) Imbwa yega ndiyo inorara panze.

3) -mene (Dzitsi iri rinoreva kuti pachako/pachezvake, pauzima, pasina chimwe kana zvimwe zvawedzerwa)

a) Iye omene ndiye auya.

b) Amai vake vomene ndivo vakazvitaura.


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen