ZIMSEC O Level Shona Notes: Kupatsanura Zviito

  • Chiito chega chega chinogona kupatsanurwa tichibuditsa chidumbu chimwe nechimwe chakachiumba.
  • Zvidimbu izvi zvinonzi zvivakiso kana kuti zvivakazwi.
  • Chivakazwi chimwe nechichimwe chinenge chiine basa rachinoita pachiito chachinovanikwa.
  • Pabvunzo dzeShona panogona kuuya mubvunzo unenge uchida kuti iwe upatsanure chiito uchibuditsa zvivakazwi zvinenge zvakachiumba.
  • Unofanira kupatsanura chiito chaunenge wapiwa mumubvunzo uyu uchidoma chivakazwi chimwe nechimwe nezita racho.
  • Tarisa mibvunzo iri pazasi yakapihwa semuenzaniso.
  • Kunyangwe zvazvo mibvunzo yauchasangana nayo mibvunzo ichinge yakasiyana nemienzaniso iripazasi iyi, maumbirwo echiito chauchasangana nacho anenge asina kunyanyosiyana nemienzaniso iyi.

Mienzaniso

Patsanura zviito zvinotevera uchibuditsa zvivakazwi zvakazviumba:

tiza                            handidyi                              vanotaurirana                     musabe               tichavarovesa

vakarongonora       rwaichekererwa                  tairambidzwa                     inodyika              zvamutswa

richapinzika            yakabvisika

Mhinduro

a) tiza

-tiz-    mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-a         nzvovera yekupedzisira.

b) handidyi

ha-     chivakashure cheranduro/chekuramba

-ndi-  chiratidzamuiti

-dy-     mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-i         nzvowera yeranduro (yekuramba) yekupedzisira.

c) vanotaurirana

va-      chiratidzamuiti

-no-   chiratidzanguva chezvinogaroitika

-taur- mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-ir-      rebeso yekuitira

-an-    rebeso yekuitirana zvakafanana

-a        nzvovera yekupedzisira.

d) musabe

mu-    chiratidzamuiti

-sa-    chivakashure cheranduro

-b-      mudzi wechiito/ dzitsi rechiito

-e      nzvowera yekupedzisira.

e) tichavarovesa

ti-       chiratidzamuiti

-cha-  chiratidzanguva chechizvaitika

-va-    chiratidzamuitirwi

-rov-   mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-es-     rebeso yekonzero/sakiso

-a        nzvovera yekupedzisira

Ona kuti -es- inogona kuita rebeso yekonzero kana kuti sakiso zvichienderana nekuti chirevo chacho chashandiswa zvakaitwa sei. Rebeso yesakiso haigone kudzokororwa sokuti tichavarovesesa inenge iri rebeso yenyanyiso yakadzokorodzwa kaviri.

f) vakarongonora

va-     chiratidzamuiti

-ka-    chiratidzanguva chezvakaitika

-rong- mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-onor- rebeso yepfumvuro/pikisa zvaitwa/nhendeshure (reversive)

-a      nzvowera yekupedzisira

g) rwaichekererwa

-rwa-          chiratidzamuitirwi

-ai-              chiratidzanguva chezvaigaroitika

-chek-       mudzi wechiito/ dzitsi rechiito

-erer-           rebeso yemherevedzo

-w-              rebeso yekuitwa

-a             nzvowera yekupedzisira.

h) tairambidzwa

t-              chiratidzamuiti

-ai-          chiratidzanguva chezvaigoritika

-ramb-    mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-idz-         rebeso yekonzero

-w-           rebeso yekuitwa

-a             nzvowera yekupedzisira

i) inodyika

-i-        chiratidzamuitirwi

-no-     chiratidzanguva chezvinogonakuitika

-dy-      mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-ik-       rebeso yegoneko/kwaniso

-a          nzvowera yekupedzisira.

j) zvamutswa

-zv-         chiratidzamuitirwi

-a-           chiratidzanguva chezvabvakuitika

-mu-        mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-ts-           rebeso yekonzero

-w-           rebeso yekuitwa.

-a              nzvowera yekupedzisira.

k) richapinzika

-ri-        chiratidzamuitirwi

-cha-     chiratidzanguva chezvichaitika

-pi-        mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-nz-       rebeso yekonzero

-ik-        rebeso yekwaniso/goneko

-a          nzvowera yekupedzisira

k) yakabvisika

y-/ya-          chiratidzamuiti

-ka-/-aka-   chiratidzanguva chezvakaitika

-bv-              mudzi wechiito/ dzitsi rechiito

-is-               rebeso yesakiso/konzero

-ik-              rebeso  yegoneko/kwaniso

-a                nzvowera yekupedzisira

Enda papeji reShona Notes kuti udzidze zvimwe.


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen