ZIMSEC O Level Shona Notes: Kupatsanura Zviito

  • Chiito chega chega chinogona kupatsanurwa tichibuditsa chidumbu chimwe nechimwe chakachiumba.
  • Zvidimbu izvi zvinonzi zvivakiso kana kuti zvivakazwi.
  • Chivakazwi chimwe nechichimwe chinenge chiine basa rachinoita pachiito chachinovanikwa.
  • Pabvunzo dzeShona panogona kuuya mubvunzo unenge uchida kuti iwe upatsanure chiito uchibuditsa zvivakazwi zvinenge zvakachiumba.
  • Unofanira kupatsanura chiito chaunenge wapiwa mumubvunzo uyu uchidoma chivakazwi chimwe nechimwe nezita racho.
  • Tarisa mibvunzo iri pazasi yakapihwa semuenzaniso.
  • Kunyangwe zvazvo mibvunzo yauchasangana nayo mibvunzo ichinge yakasiyana nemienzaniso iripazasi iyi, maumbirwo echiito chauchasangana nacho anenge asina kunyanyosiyana nemienzaniso iyi.

Mienzaniso

Patsanura zviito zvinotevera uchibuditsa zvivakazwi zvakazviumba:

tiza                            handidyi                              vanotaurirana                     musabe               tichavarovesa

vakarongonora       rwaichekererwa                  tairambidzwa                     inodyika              zvamutswa

richapinzika            yakabvisika

Mhinduro

a) tiza

-tiz-    mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-a         nzvovera yekupedzisira.

b) handidyi

ha-     chivakashure cheranduro/chekuramba

-ndi-  chiratidzamuiti

-dy-     mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-i         nzvowera yeranduro (yekuramba) yekupedzisira.

c) vanotaurirana

va-      chiratidzamuiti

-no-   chiratidzanguva chezvinogaroitika

-taur- mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-ir-      rebeso yekuitira

-an-    rebeso yekuitirana zvakafanana

-a        nzvovera yekupedzisira.

d) musabe

mu-    chiratidzamuiti

-sa-    chivakashure cheranduro

-b-      mudzi wechiito/ dzitsi rechiito

-e      nzvowera yekupedzisira.

e) tichavarovesa

ti-       chiratidzamuiti

-cha-  chiratidzanguva chechizvaitika

-va-    chiratidzamuitirwi

-rov-   mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-es-     rebeso yekonzero/sakiso

-a        nzvovera yekupedzisira

Ona kuti -es- inogona kuita rebeso yekonzero kana kuti sakiso zvichienderana nekuti chirevo chacho chashandiswa zvakaitwa sei. Rebeso yesakiso haigone kudzokororwa sokuti tichavarovesesa inenge iri rebeso yenyanyiso yakadzokorodzwa kaviri.

f) vakarongonora

va-     chiratidzamuiti

-ka-    chiratidzanguva chezvakaitika

-rong- mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-onor- rebeso yepfumvuro/pikisa zvaitwa/nhendeshure (reversive)

-a      nzvowera yekupedzisira

g) rwaichekererwa

-rwa-          chiratidzamuitirwi

-ai-              chiratidzanguva chezvaigaroitika

-chek-       mudzi wechiito/ dzitsi rechiito

-erer-           rebeso yemherevedzo

-w-              rebeso yekuitwa

-a             nzvowera yekupedzisira.

h) tairambidzwa

t-              chiratidzamuiti

-ai-          chiratidzanguva chezvaigoritika

-ramb-    mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-idz-         rebeso yekonzero

-w-           rebeso yekuitwa

-a             nzvowera yekupedzisira

i) inodyika

-i-        chiratidzamuitirwi

-no-     chiratidzanguva chezvinogonakuitika

-dy-      mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-ik-       rebeso yegoneko/kwaniso

-a          nzvowera yekupedzisira.

j) zvamutswa

-zv-         chiratidzamuitirwi

-a-           chiratidzanguva chezvabvakuitika

-mu-        mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-ts-           rebeso yekonzero

-w-           rebeso yekuitwa.

-a              nzvowera yekupedzisira.

k) richapinzika

-ri-        chiratidzamuitirwi

-cha-     chiratidzanguva chezvichaitika

-pi-        mudzi wechiito/dzitsi rechiito

-nz-       rebeso yekonzero

-ik-        rebeso yekwaniso/goneko

-a          nzvowera yekupedzisira

k) yakabvisika

y-/ya-          chiratidzamuiti

-ka-/-aka-   chiratidzanguva chezvakaitika

-bv-              mudzi wechiito/ dzitsi rechiito

-is-               rebeso yesakiso/konzero

-ik-              rebeso  yegoneko/kwaniso

-a                nzvowera yekupedzisira

Enda papeji reShona Notes kuti udzidze zvimwe.