notebook5

Chipauro (Adjective)

Chipauro inzwi rinoshandiswa kutsanangura zita sokuti: Murume murefu.

Maumbirwo ezvipauro

Chipauro chinowirirana nezita rachirikutsanangura pazvivakashure zvacho. Chipauro chakaumbwa sezvizvi:

Chivakashure + Dzitsi rechipauro.

Mienzaniso

MupandaChivakashureDzitsiChipauro
1mu--temamutema
2va--temavatema
3mu--temamutema
6ma--temamatema
7chi--temachitema

Zvivakashure zvezvipauro

Sezvaratidzwa pamusoro chipauro chinotora chivakashure chemupanda wezita rachirikutsanangura. Zvichireva kuti kana zita risina chivakashure chipauro chacho chinenge chisinawo chivakashure. Sokuti:

(ri-) + -chira (ri-) -chena                       jira jena/chena

(ri-) + -komo       (ri-) + -rikuru           gomo guru

Tichishandisa muenzaniso yemupanda 9 ne10

mombe             N-   +  -kuru                      mombe huru

imbwa              I-     + -tema                       imbwa nhema

Madzitsi ezvipauro

Madzitsi ezvipauro akawanda uyewo anogona kudzokororwa kubuditsa nyanyiso/kana kuwedzera kwetsanangudzo yacho.

Muenzaniso

mu- + -tema            mu- tematema

mu- +-tsuku            mu-tsukutsvuku

Mhando dzemadzitsi ezvipauro

1) Zvipauro zveruvara.

-tsvuku                          -chena                  -tema                        -pfumbu

2) Zvipauro zvemumhu wechinhu:

-kuru                         -refu                              -kobvu                -tete

3) Zvemamiriro echinhu

-tsva                  -tsaru                  -mbishi                -tsvene

4) Zveuwandu hwezvinhu

     -shoma            -zhinji                -zana             -tanhatu

Mhando dzezvipauro

Kune mhando mbiri dzezvipauro: zvipauro chaizvo (true adjectives) nemamwe manzwi omutauro weChishona anoshandiswa sezvipauro (derived adjectives)

Mienzaniso yeZvipauro Chaizvo

mukuru                                                     mu-                             +         -kuru

murefu                                                       mu-                             +         -refu

zviviri                                                        zvi-                                +        -viri

 

Mamwe manzwi anoshandiswa seZvipauro

a) Anga akapfeka hembe yakachena. (relative)

b) Tambo yacho yakareba. (relative)

c) Imbwa dzacho dzakawanda. (relative)

d) Mukuru wechikoro adzinga mukomana mbavha. (nouns in apposition)

Panemienzaniso mitatu yekutanga tinogona kushandisa zvipauro chaizvo panzvimbo pemachiito chiri mudonzo redudziramuiti (relative). Sokuti:

hembe yakachena                 hembe chena

tambo yakareba                     tambo refu

imbwa dzakawanda              imbwa zhinji