March 2016

Experiment: The reaction of magnesium with steam

By |2022-09-15T12:39:38+02:00March 31st, 2016|Notes, O Level Shona Notes, Ordinary Level Notes|

Magnesium reacts with steam

Magnesium reacts with steam ZIMSEC O Level Combined Science Notes: Experiment: The reaction of metals and water

Aim: To investigate and observe the reaction of magnesium and water

Materials:  magnesium ribbon, hard glass test tube, water, sand, 2 burners, short glass tube, splint, clamp stand

Method

  1. Set up the apparatus as shown […]

    Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Experiment: The reaction of magnesium with steam

February 2016

Experiment: Investigating the conditions necessary for germination to occur

By |2022-09-15T12:40:32+02:00February 23rd, 2016|Notes, O Level Shona Notes, Ordinary Level Notes|

germination_of_seeds

ZIMSEC O Level Combined Science Notes: Reproduction in plants: Reproduction in Plants: Investigating the conditions necessary for germination to occur  

Materials: maize/bean seeds, containers one of which has a lid, cotton wool, filter paper, pyrogallic acid

Method

  1. Take four batches with ten seeds in each batch
  2. Put them in containers as shown in the diagrams above […]

    Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Experiment: Investigating the conditions necessary for germination to occur

August 2015

Kuumbwa kwemibvunzo paChishona

By |2022-09-15T12:41:47+02:00August 20th, 2015|Notes, O Level Shona Notes, Ordinary Level Notes, Shona Grammer|

Image credit contest-corner.com

Image credit contest-corner.com ZIMSEC O Level Shona Notes: Kuumbwa kwemibvunzo paChishona
  • Kunenzira dzakati wandei dzinoshandiswa pakuumba mibvunzo paChishona.
  • Nzira dzacho ndedzidzi:

1. Kushandisa /-ngani?/ kanakut /-nganai?/

Sokuti: Mombe dzako ingani?

              Zvakaitika runganai?

2. Kushandisa /-pi/

Sokuti: Vaenda nekupi?

3. Kushandisa /-su/


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Kuumbwa kwemibvunzo paChishona

April 2015

Chiito (Verb)

By |2022-09-15T12:45:17+02:00April 3rd, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_open

Chiito (Verb)

Zviito manzwi anobuditsa pfungwa yekuita sokuti:

kusvetuka, kuba, kumhanya, kutora, batsiranai, tauriranai, usarambe.

Kune mhando dzezviito dzakati wandei muChishona asi mhando dzose idzi dzakafanana pakuumbwa kwadzo nekuti dzine mudzi.

Maumbirwo ezviito

Zvivakashure-        + mudzi (vamwe vanyori vanouti dzitsi)           +       […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chiito (Verb)

Mazita Part 2: Mipanda yawo

By |2022-09-15T12:45:18+02:00April 3rd, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_8

Mipanda yemazita (Noun classes)

Mupanda 1

Munowanikwa mazita anechekuita nevanhu. Chivakashure ndi /mu-/ kana /mw-/ sokuti

murume                                      mu-                     +               […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Mazita Part 2: Mipanda yawo

March 2015

Pfupiso (Summary)

By |2022-09-15T12:45:20+02:00March 20th, 2015|O Level Shona Notes|

leather_notebook

Pfupiso (Summary)

Pamubvunzo weNzwisiso panenge paine mubvunzo wepfupiso unenge uine mamakisi gumi [10]. KuShona kune mhando mbiri dzepfupiso inonzi paChirungu precis neinonzi summary. Hazvinyanyokoshi kuti uzive mutsauko uri pakati pepfupiso mbiri idzi. Zvakakosha pakupindura mubvunzo wepfupiso ndeizvi:

a) Nyatsoverenga mubvunzo uzive zvaurikuda kuti upfupikise chaizvo. Kunyangwe zvazvo mibvunzo yepfupiso isingavanzo shanduka usachimbidze kupindura mubvunzo […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Pfupiso (Summary)

Mhando Dzenzwisiso nemibvunzo

By |2022-09-15T12:45:20+02:00March 20th, 2015|O Level Shona Notes|

notebook_lawn

Zwisiso (Comprehension)

Pabvunzo dzegore roga roga kunouya mubvunzo weNzisiso kupepa rekutanga reShona. Mubvunzo uyu unenge uine mamakisi makumi matatu [30] tichibatanidza nemamakisi gumi [10] epfupiso.

Kunze kwepfupiso Nzwisiso ibvunza mibvunzo pamusoro pendima inenge yakapihwa. Pane mhando dzakasiyana siyana dzemibvunzo inouya kuNzwisiso kusanganisira inotevera:

a) Mibvunzo inoda mhinduro iri mundima yakapiwa sokuti: ” […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Mhando Dzenzwisiso nemibvunzo

Chiratidzanguva (tense sign)

By |2022-09-15T12:45:21+02:00March 19th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_red

Chiratidzanguva (Tense sign)

Zviito zvinoitika nenguva sokuti arikuba zinoreva kuti chiitiko ichi chekuba chirikutoitika panguva iyoyo tichizvisiyanisa nokuti akaba kana kuti achaba. Kunewo zviito zvisinga nguva mazviri:

Zviito zvinemadonzvo anoti: rekutuma (imperative mood), rekuita (infinitive mood) nerekurudziro ( hortative mood). Heinoi mienzaniso:

kutamba (rekuita)

ngatidyei (kurudziro)

iba (rekutuma)

Pazviito zvinenguva mazviri chiratidzanguva chinobatanidzwa […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chiratidzanguva (tense sign)

Chiitopauro, Chidudziramuiti / muitirwi (relative)

By |2022-09-15T12:45:21+02:00March 18th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

leather_notebook

Chiitopauro/Chidudziramuiti/muitirwi (Relative)

Chinodudzira muiti wechinhu. Chinobotanidza mazita chichipa pfungwa yerupawo zvinoita kuti chishande serupawo. Heinoi mienzaniso

Chingwa chakachena chinodhura.

Munhu akapfupika ane hasha.

Murume vandakaona ndiTaurai.

 Maumbirwo

a) Chitaridzamuitirwi + chitaridzamuiti + chiratidzanguva + mudzi wechiito+ nzvovera yekupedzisira

wa- + -nd- +aka- +-on- +-a

ra- + nd- + -aka- + -vereng- + -a

b) Chitaridzamuiti+ chiratidzanguva+ […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chiitopauro, Chidudziramuiti / muitirwi (relative)

Chisarudzi/ Chin’an’anuri (Selector)

By |2022-09-15T12:45:22+02:00March 18th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_10

Chisarudzi/Chin’an’anuri (Selector)

Zvidudziramazita zvinoburitsa pfungwa yokusarudza kana kun’an’anura zvinhu kubva pane zvimwe:

Gore rino kune nzara.

Murume uye ave kupenga.

Murume upi vaurikutaura?

Madzitsi echisarudzi

a) /-no/ Dzitsi iri rinoburitsa pfungwa yokuva pedyo kana kukomberedza.

Dunhu rino rakabudirira chaizvo.

Svondo rino tirikusangana kwaMutare.

b) /-ye/ kana /-ya/ Dzitsi iri rinobuditsa pfungwa dzechinhu chambotaurwa asi chisiri kuonekwa. Chinhu chacho chinenge chichizivikanwa nevanhu vari kutaura.

Murume uya/uye anenharo.


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chisarudzi/ Chin’an’anuri (Selector)
Go to Top