O Level Shona Notes

Home/Notes/Ordinary Level Notes/O Level Shona Notes

March 2016

Experiment: The reaction of magnesium with steam

By |2017-01-17T11:14:12+02:00March 31st, 2016|Notes, O Level Shona Notes, Ordinary Level Notes|

Magnesium reacts with steam

Magnesium reacts with steam ZIMSEC O Level Combined Science Notes: Experiment: The reaction of metals and water

Aim: To investigate and observe the reaction of magnesium and water

Materials:  magnesium ribbon, hard glass test tube, water, sand, 2 burners, short glass tube, splint, clamp stand

Method

 1. Set up the apparatus as shown […]

  Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

  If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Experiment: The reaction of magnesium with steam

February 2016

Experiment: Investigating the conditions necessary for germination to occur

By |2017-01-17T11:15:32+02:00February 23rd, 2016|Notes, O Level Shona Notes, Ordinary Level Notes|

germination_of_seeds

ZIMSEC O Level Combined Science Notes: Reproduction in plants: Reproduction in Plants: Investigating the conditions necessary for germination to occur  

Materials: maize/bean seeds, containers one of which has a lid, cotton wool, filter paper, pyrogallic acid

Method

 1. Take four batches with ten seeds in each batch
 2. Put them in containers as shown in the diagrams above […]

  Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

  If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Experiment: Investigating the conditions necessary for germination to occur

August 2015

Kuumbwa kwemibvunzo paChishona

By |2017-01-17T11:18:04+02:00August 20th, 2015|Notes, O Level Shona Notes, Ordinary Level Notes, Shona Grammer|

Image credit contest-corner.com

Image credit contest-corner.com ZIMSEC O Level Shona Notes: Kuumbwa kwemibvunzo paChishona
 • Kunenzira dzakati wandei dzinoshandiswa pakuumba mibvunzo paChishona.
 • Nzira dzacho ndedzidzi:

1. Kushandisa /-ngani?/ kanakut /-nganai?/

Sokuti: Mombe dzako ingani?

              Zvakaitika runganai?

2. Kushandisa /-pi/

Sokuti: Vaenda nekupi?

3. Kushandisa /-su/


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Kuumbwa kwemibvunzo paChishona

April 2015

Chiito (Verb)

By |2017-01-17T11:23:27+02:00April 3rd, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_open

Chiito (Verb)

Zviito manzwi anobuditsa pfungwa yekuita sokuti:

kusvetuka, kuba, kumhanya, kutora, batsiranai, tauriranai, usarambe.

Kune mhando dzezviito dzakati wandei muChishona asi mhando dzose idzi dzakafanana pakuumbwa kwadzo nekuti dzine mudzi.

Maumbirwo ezviito

Zvivakashure-        + mudzi (vamwe vanyori vanouti dzitsi)           +       […]


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Chiito (Verb)

Mazita Part 2: Mipanda yawo

By |2017-01-17T11:23:28+02:00April 3rd, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_8

Mipanda yemazita (Noun classes)

Mupanda 1

Munowanikwa mazita anechekuita nevanhu. Chivakashure ndi /mu-/ kana /mw-/ sokuti

murume                                      mu-                     +               […]


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Mazita Part 2: Mipanda yawo

March 2015

Pfupiso (Summary)

By |2017-01-17T11:23:30+02:00March 20th, 2015|O Level Shona Notes|

leather_notebook

Pfupiso (Summary)

Pamubvunzo weNzwisiso panenge paine mubvunzo wepfupiso unenge uine mamakisi gumi [10]. KuShona kune mhando mbiri dzepfupiso inonzi paChirungu precis neinonzi summary. Hazvinyanyokoshi kuti uzive mutsauko uri pakati pepfupiso mbiri idzi. Zvakakosha pakupindura mubvunzo wepfupiso ndeizvi:

a) Nyatsoverenga mubvunzo uzive zvaurikuda kuti upfupikise chaizvo. Kunyangwe zvazvo mibvunzo yepfupiso isingavanzo shanduka usachimbidze kupindura mubvunzo […]


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Pfupiso (Summary)

Mhando Dzenzwisiso nemibvunzo

By |2017-01-17T11:23:31+02:00March 20th, 2015|O Level Shona Notes|

notebook_lawn

Zwisiso (Comprehension)

Pabvunzo dzegore roga roga kunouya mubvunzo weNzisiso kupepa rekutanga reShona. Mubvunzo uyu unenge uine mamakisi makumi matatu [30] tichibatanidza nemamakisi gumi [10] epfupiso.

Kunze kwepfupiso Nzwisiso ibvunza mibvunzo pamusoro pendima inenge yakapihwa. Pane mhando dzakasiyana siyana dzemibvunzo inouya kuNzwisiso kusanganisira inotevera:

a) Mibvunzo inoda mhinduro iri mundima yakapiwa sokuti: ” […]


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Mhando Dzenzwisiso nemibvunzo

Chiratidzanguva (tense sign)

By |2017-01-17T11:23:32+02:00March 19th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_red

Chiratidzanguva (Tense sign)

Zviito zvinoitika nenguva sokuti arikuba zinoreva kuti chiitiko ichi chekuba chirikutoitika panguva iyoyo tichizvisiyanisa nokuti akaba kana kuti achaba. Kunewo zviito zvisinga nguva mazviri:

Zviito zvinemadonzvo anoti: rekutuma (imperative mood), rekuita (infinitive mood) nerekurudziro ( hortative mood). Heinoi mienzaniso:

kutamba (rekuita)

ngatidyei (kurudziro)

iba (rekutuma)

Pazviito zvinenguva mazviri chiratidzanguva chinobatanidzwa […]


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Chiratidzanguva (tense sign)

Chiitopauro, Chidudziramuiti / muitirwi (relative)

By |2017-01-17T11:23:32+02:00March 18th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

leather_notebook

Chiitopauro/Chidudziramuiti/muitirwi (Relative)

Chinodudzira muiti wechinhu. Chinobotanidza mazita chichipa pfungwa yerupawo zvinoita kuti chishande serupawo. Heinoi mienzaniso

Chingwa chakachena chinodhura.

Munhu akapfupika ane hasha.

Murume vandakaona ndiTaurai.

 Maumbirwo

a) Chitaridzamuitirwi + chitaridzamuiti + chiratidzanguva + mudzi wechiito+ nzvovera yekupedzisira

wa- + -nd- +aka- +-on- +-a

ra- + nd- + -aka- + -vereng- + -a

b) Chitaridzamuiti+ chiratidzanguva+ […]


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Chiitopauro, Chidudziramuiti / muitirwi (relative)

Chisarudzi/ Chin’an’anuri (Selector)

By |2017-01-17T11:23:33+02:00March 18th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_10

Chisarudzi/Chin’an’anuri (Selector)

Zvidudziramazita zvinoburitsa pfungwa yokusarudza kana kun’an’anura zvinhu kubva pane zvimwe:

Gore rino kune nzara.

Murume uye ave kupenga.

Murume upi vaurikutaura?

Madzitsi echisarudzi

a) /-no/ Dzitsi iri rinoburitsa pfungwa yokuva pedyo kana kukomberedza.

Dunhu rino rakabudirira chaizvo.

Svondo rino tirikusangana kwaMutare.

b) /-ye/ kana /-ya/ Dzitsi iri rinobuditsa pfungwa dzechinhu chambotaurwa asi chisiri kuonekwa. Chinhu chacho chinenge chichizivikanwa nevanhu vari kutaura.

Murume uya/uye anenharo.


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Chisarudzi/ Chin’an’anuri (Selector)
Go to Top