August 2015

Kuumbwa kwemibvunzo paChishona

By |2022-09-15T12:41:47+02:00August 20th, 2015|Notes, O Level Shona Notes, Ordinary Level Notes, Shona Grammer|

Image credit contest-corner.com

Image credit contest-corner.com ZIMSEC O Level Shona Notes: Kuumbwa kwemibvunzo paChishona
  • Kunenzira dzakati wandei dzinoshandiswa pakuumba mibvunzo paChishona.
  • Nzira dzacho ndedzidzi:

1. Kushandisa /-ngani?/ kanakut /-nganai?/

Sokuti: Mombe dzako ingani?

              Zvakaitika runganai?

2. Kushandisa /-pi/

Sokuti: Vaenda nekupi?

3. Kushandisa /-su/


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Kuumbwa kwemibvunzo paChishona

April 2015

Chiito (Verb)

By |2022-09-15T12:45:17+02:00April 3rd, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_open

Chiito (Verb)

Zviito manzwi anobuditsa pfungwa yekuita sokuti:

kusvetuka, kuba, kumhanya, kutora, batsiranai, tauriranai, usarambe.

Kune mhando dzezviito dzakati wandei muChishona asi mhando dzose idzi dzakafanana pakuumbwa kwadzo nekuti dzine mudzi.

Maumbirwo ezviito

Zvivakashure-        + mudzi (vamwe vanyori vanouti dzitsi)           +       […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chiito (Verb)

Mazita Part 2: Mipanda yawo

By |2022-09-15T12:45:18+02:00April 3rd, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_8

Mipanda yemazita (Noun classes)

Mupanda 1

Munowanikwa mazita anechekuita nevanhu. Chivakashure ndi /mu-/ kana /mw-/ sokuti

murume                                      mu-                     +               […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Mazita Part 2: Mipanda yawo

March 2015

Chiratidzanguva (tense sign)

By |2022-09-15T12:45:21+02:00March 19th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_red

Chiratidzanguva (Tense sign)

Zviito zvinoitika nenguva sokuti arikuba zinoreva kuti chiitiko ichi chekuba chirikutoitika panguva iyoyo tichizvisiyanisa nokuti akaba kana kuti achaba. Kunewo zviito zvisinga nguva mazviri:

Zviito zvinemadonzvo anoti: rekutuma (imperative mood), rekuita (infinitive mood) nerekurudziro ( hortative mood). Heinoi mienzaniso:

kutamba (rekuita)

ngatidyei (kurudziro)

iba (rekutuma)

Pazviito zvinenguva mazviri chiratidzanguva chinobatanidzwa […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chiratidzanguva (tense sign)

Chiitopauro, Chidudziramuiti / muitirwi (relative)

By |2022-09-15T12:45:21+02:00March 18th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

leather_notebook

Chiitopauro/Chidudziramuiti/muitirwi (Relative)

Chinodudzira muiti wechinhu. Chinobotanidza mazita chichipa pfungwa yerupawo zvinoita kuti chishande serupawo. Heinoi mienzaniso

Chingwa chakachena chinodhura.

Munhu akapfupika ane hasha.

Murume vandakaona ndiTaurai.

 Maumbirwo

a) Chitaridzamuitirwi + chitaridzamuiti + chiratidzanguva + mudzi wechiito+ nzvovera yekupedzisira

wa- + -nd- +aka- +-on- +-a

ra- + nd- + -aka- + -vereng- + -a

b) Chitaridzamuiti+ chiratidzanguva+ […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chiitopauro, Chidudziramuiti / muitirwi (relative)

Chisarudzi/ Chin’an’anuri (Selector)

By |2022-09-15T12:45:22+02:00March 18th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_10

Chisarudzi/Chin’an’anuri (Selector)

Zvidudziramazita zvinoburitsa pfungwa yokusarudza kana kun’an’anura zvinhu kubva pane zvimwe:

Gore rino kune nzara.

Murume uye ave kupenga.

Murume upi vaurikutaura?

Madzitsi echisarudzi

a) /-no/ Dzitsi iri rinoburitsa pfungwa yokuva pedyo kana kukomberedza.

Dunhu rino rakabudirira chaizvo.

Svondo rino tirikusangana kwaMutare.

b) /-ye/ kana /-ya/ Dzitsi iri rinobuditsa pfungwa dzechinhu chambotaurwa asi chisiri kuonekwa. Chinhu chacho chinenge chichizivikanwa nevanhu vari kutaura.

Murume uya/uye anenharo.


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chisarudzi/ Chin’an’anuri (Selector)

Chiverengo (Enumerator)

By |2022-09-15T12:45:23+02:00March 16th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_8

Chiverengo(Enumerator)

Zvirengo inzwi rinoshandiswa kudaidza manzwi eChiShona anoburitsa pfungwa yekuverenga tichikoshesa kubuditsa uwandu wechizita chirikutsangangurwa chacho sokuti:

Mumwe murume akarohwa nezuro.

Chinhunyi chakabiwa chacho?

Maumbirwo echiverengo.

Chiverengo chakaumbwa nechivakashure chechiverengo + dzitsi rechiverengo sokuti.

chi-                  +             -mwe                 […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chiverengo (Enumerator)

Mazita Part 1: Maumbirwo nenzira dzokuaisa mumipanda

By |2022-09-15T12:45:23+02:00March 15th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_7

Zita (noun)

Mazita akaumbwa nezvinhu zviviri: chivakashure (prefix)  + dzitsi (stem) sokuti:

Zita                                                  Chivakashure                                 […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Mazita Part 1: Maumbirwo nenzira dzokuaisa mumipanda

Chisazitasingwi (Pronoun)

By |2022-09-15T12:45:24+02:00March 15th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook6

Chisazitasingwi (Pronoun)

Chisazitasingwi inzwi rinomirira kana kushanda panzvimbo yezita patinenge tichitaura. Sokuti:

Iye  ane mari yangu.

Icho  chikoro chacho chimbori kupi?

Dzimwe nguva tinogona kushandisa chisazitasingwi nezita racho. Sokuti:

Iyo $5 yacho aiisa pai?

Iye Taurai haanzwiwo mhani!

Kuumbwa kwezvisazitasingwi

Zvisazitasingwi zvinoumbwa maererano nemipanda yemazita azvinomirira. Mupanda mumwe nomumwe unechisazitasingwi chinoumirira uye chinogona kushandiswa nemazita ose omupanda uyu.

Zvisazitasingwi zvose […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chisazitasingwi (Pronoun)

Chirevamwene (possesive)

By |2022-09-15T12:45:29+02:00March 7th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

new29773

Chidudzirazita chinoratidza muridzi (mwene) wechinhu chirikutaurwa nezvacho. Chirewamwene chinowanzowirirana nezita rachirikududzira sokuti:

chikoro                                       chedu

pamba                                         […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chirevamwene (possesive)
Go to Top