notebook_7

Zita (noun)

Mazita akaumbwa nezvinhu zviviri: chivakashure (prefix)  + dzitsi (stem) sokuti:

Zita                                                  Chivakashure                                             Dzitsi

mukadzi                                          mu-                                   +                        -kadzi

muti                                                 mu-                                   +                        -ti

ruoko                                               ru-                                     +                         -oko

 

Panewo mamwe mazita ane zvivakashure zvisiri pachena. Zvivakashure izvi zvinozobuda pachena chete kana zita iri ranyatsopenengurwa. Mazita anotevera aya haana zvivakashure zviri pachena.

baba                              jira                                             mhuka

mbuya                          sekuru                                       zasi

Tinotenda (zita romunhu)

Tichatsanangura nezvezvivakashure izvi mundima dzinotevera.

Mhando dzezvivakashure

Madzitsi mazhinji anowanzo wanikwa nezvivakashure zviviri sokuti:

mu-                       +            -rume                            murume

va-                         +            -rume                           varume

mu                        +           -ti                                    muti

mi                         +          -ti                                     miti

Zvivakashure zviviri izvi zvinowanzowanikwa nedzitsi rimwe chete zvinonzi maPrimary prefixes nokuda kwokuti hazvina zvazvinotitaurira maererano nemamiriro akaita chinhu chacho.

Panewo zvivakashure zvatinogona kusanganisa nemadzitsi azvisingawanzo sanganiswa nawo kubuditsa pfungwa yokunyomba kana kutsanangura sokuti:

ka-                    +          -komana

chi-                  +           -rume

ka-                   +           -sikana

Zvivakashure zvinobuditsa pfungwa yekutsanangura tinozviti masecondary/commentary prefix.

Mupanda                                                  Chivakashure                                             Zita

1                                                                  mu-                                                             murume

1a                                                                ø-                                                                 Taurai

2                                                                 va-                                                               varume

2a                                                               va-                                                               vashe

2b                                                               a-                                                                 ambuya

3                                                                  mu-                                                             muti

4                                                                 mi-                                                               miti

5                                                                 (ri-)                                                             jira

6                                                                 ma-                                                             machira

7                                                                 chi-                                                              chikoro

8                                                                zvi-                                                               zvikoro

9                                                                N-                                                                mhuka

10                                                              N-                                                                 mhuka

11                                                              ru-                                                                ruoko

12                                                              ka-                                                               kambwa

13                                                              tu-                                                                tumba

14                                                             hu-                                                                huroyi

15                                                             ku-                                                                kuba

16                                                            pa-                                                                 pamba

17                                                             ku-                                                                 kuzasi

17a                                                           ø-                                                                    zasi

18                                                            mu-                                                                mumba

19                                                            svi-                                                                 svisikani

21                                                            zi-                                                                   zikomana

 

Kuiswa kwemazita mumipanda (noun classes)

Panenzira dzakati wandei dzokuisa mazita mumipanda yawo.

1.    Chivakashure (Prefix)

Kazhinji mazita ane zvivakashure zvakafanana anowanzoiswa mumipanda yakafanana sokuti:

mu-                    +          -kadzi            (1)

mu-                    +          -komana       (1)

mu-                    +        -fundisi           (1)

Mazita aya ose ane chivakashure mu- saka ose anoiswa mumupanda 1.

2 Sungawirirano (concordial agreement)

Kune mazita akatowanda kwazvo anezvivakashure zvakafanana asi achiiswa mumipanda yakasiyana. Sokuti:

murume             chivakashure ndimu-                          ririmumupanda 1

muti                    anechivakashure mu-                         arimumupanda 3

mukati              anechivakashure mu-                          asi arimumupanda 18

Manzwi aya anoiswa mumipanda yawo tichishandisa sungawirirano. Ane sungawirirano yakasiyana saka noiswawo mumipanda yakasiyana sokuti:

Iye murume uyu anonetsa.  (1)

Iwo muti uyu ngautemwe.   (3)

Imo mukati umu mune tsvina. (18)

3. Zvanoreva

Zvinogonekwa kuti pave nemazita ane zvivakashure nesungawirirano yakafanana asi ari mumipanda yakasiyana sokuti:

kuba uku (15)

kumba uku (17)

Mazita aya arimumipanda yakasiyana nokuti anoreva zvakasiyana. Mazita arimumupanda 15 akabva muzviito (gerunds) asi ari mumupanda 17 anoratidza nzvimbo (adverbs). Mazita aya anenge akatoumbwawo zvakasiyana sokuti:

ku-       +  -b-            + -a

ku-         +             -mba

4. Sungawirirano youshoma nouwandu

Kazhinji mupanda wezita rinoratidza ushoma unoteverwa nemupanda unoratidza uzhinji wemazita emupanda uyu. Sokuti

musikana (1)                                               vasikana (2)

muti         (3)                                                miti (4)

kambwa (12)                                               tumbwa (13)


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge