January 2023

Chiratidzi (Demonstrative)

By |2022-09-15T12:45:26+02:00January 24th, 2023|O Level Shona Notes|

notebook4

Chiratidzi (Demonstrative)

Kune mhando mbiri dzezviratidzi:

1) Zviratidzi zvepedyo. (near demostrative)

2) Zviratidzi zvekure. (far demonstrative)

Zviratidzi zvinoenderana nemipanda yemazita yazvinodudzira sezvizvi:

Maumbirwo ezviratidzi

Mazita emupanda mumwe nemumwe ose anowirirana nechiratidzi chemupanda chimwechete chekure uye chimwechete chepadyo. Zviratidzi zvekure nezvepadyo zvakasiyana maumbirwo azvo.

1. Zviratidzi zvepedyo ( near demonstratives)

Chitsigisi   + chiratidza mupanda chechiratidzi (stabiliser + demonstrative […]

Comments Off on Chiratidzi (Demonstrative)

Chipauro (Adjective)

By |2022-09-15T12:45:25+02:00January 24th, 2023|O Level Shona Notes|

notebook5

Chipauro (Adjective)

Chipauro inzwi rinoshandiswa kutsanangura zita sokuti: Murume murefu.

Maumbirwo ezvipauro

Chipauro chinowirirana nezita rachirikutsanangura pazvivakashure zvacho. Chipauro chakaumbwa sezvizvi:

Chivakashure + Dzitsi rechipauro.

Mienzaniso

Zvivakashure zvezvipauro

Sezvaratidzwa pamusoro chipauro chinotora chivakashure chemupanda wezita rachirikutsanangura. Zvichireva kuti kana zita risina chivakashure chipauro chacho chinenge chisinawo chivakashure. Sokuti:

(ri-) + -chira (ri-) -chena           […]

Comments Off on Chipauro (Adjective)

Chisazitasingwi (Pronoun)

By |2022-09-15T12:45:24+02:00January 24th, 2023|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook6

Chisazitasingwi (Pronoun)

Chisazitasingwi inzwi rinomirira kana kushanda panzvimbo yezita patinenge tichitaura. Sokuti:

Iye  ane mari yangu.

Icho  chikoro chacho chimbori kupi?

Dzimwe nguva tinogona kushandisa chisazitasingwi nezita racho. Sokuti:

Iyo $5 yacho aiisa pai?

Iye Taurai haanzwiwo mhani!

Kuumbwa kwezvisazitasingwi

Zvisazitasingwi zvinoumbwa maererano nemipanda yemazita azvinomirira. Mupanda mumwe nomumwe unechisazitasingwi chinoumirira uye chinogona kushandiswa nemazita ose omupanda uyu.

Zvisazitasingwi zvose […]

Comments Off on Chisazitasingwi (Pronoun)

Mazita Part 2: Mipanda yawo

By |2022-09-15T12:45:18+02:00January 24th, 2023|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_8

Mipanda yemazita (Noun classes)

Mupanda 1

Munowanikwa mazita anechekuita nevanhu. Chivakashure ndi /mu-/ kana /mw-/ sokuti

murume                                      mu-                     +               […]

Comments Off on Mazita Part 2: Mipanda yawo

Mhando Dzenzwisiso nemibvunzo

By |2022-09-15T12:45:20+02:00January 24th, 2023|O Level Shona Notes|

notebook_lawn

Zwisiso (Comprehension)

Pabvunzo dzegore roga roga kunouya mubvunzo weNzisiso kupepa rekutanga reShona. Mubvunzo uyu unenge uine mamakisi makumi matatu [30] tichibatanidza nemamakisi gumi [10] epfupiso.

Kunze kwepfupiso Nzwisiso ibvunza mibvunzo pamusoro pendima inenge yakapihwa. Pane mhando dzakasiyana siyana dzemibvunzo inouya kuNzwisiso kusanganisira inotevera:

a) Mibvunzo inoda mhinduro iri mundima yakapiwa sokuti: ” […]

Comments Off on Mhando Dzenzwisiso nemibvunzo

Pfupiso (Summary)

By |2022-09-15T12:45:20+02:00January 24th, 2023|O Level Shona Notes|

leather_notebook

Pfupiso (Summary)

Pamubvunzo weNzwisiso panenge paine mubvunzo wepfupiso unenge uine mamakisi gumi [10]. KuShona kune mhando mbiri dzepfupiso inonzi paChirungu precis neinonzi summary. Hazvinyanyokoshi kuti uzive mutsauko uri pakati pepfupiso mbiri idzi. Zvakakosha pakupindura mubvunzo wepfupiso ndeizvi:

a) Nyatsoverenga mubvunzo uzive zvaurikuda kuti upfupikise chaizvo. Kunyangwe zvazvo mibvunzo yepfupiso isingavanzo shanduka usachimbidze kupindura mubvunzo […]

Comments Off on Pfupiso (Summary)

Kupatsanura Zviito

By |2022-09-15T12:41:48+02:00January 24th, 2023|Notes, O Level Science Notes, Ordinary Level Notes|

Image credit necessarywriters.com Image credit necessarywriters.com ZIMSEC O Level Shona Notes: Kupatsanura Zviito

  • Chiito chega chega chinogona kupatsanurwa tichibuditsa chidumbu chimwe nechimwe chakachiumba.
  • Zvidimbu izvi zvinonzi zvivakiso kana kuti zvivakazwi.
  • Chivakazwi chimwe nechichimwe chinenge chiine basa rachinoita pachiito chachinovanikwa.
  • Pabvunzo dzeShona panogona kuuya mubvunzo unenge uchida kuti iwe upatsanure chiito uchibuditsa zvivakazwi zvinenge zvakachiumba.
  • Unofanira […]
Comments Off on Kupatsanura Zviito

Kuumbwa kwemibvunzo paChishona

By |2022-09-15T12:41:47+02:00January 24th, 2023|Notes, O Level Shona Notes, Ordinary Level Notes, Shona Grammer|

Image credit contest-corner.com Image credit contest-corner.com ZIMSEC O Level Shona Notes: Kuumbwa kwemibvunzo paChishona

  • Kunenzira dzakati wandei dzinoshandiswa pakuumba mibvunzo paChishona.
  • Nzira dzacho ndedzidzi:

1. Kushandisa /-ngani?/ kanakut /-nganai?/

Sokuti: Mombe dzako ingani?

              Zvakaitika runganai?

2. Kushandisa /-pi/

Sokuti: Vaenda nekupi?

3. Kushandisa /-su/

Comments Off on Kuumbwa kwemibvunzo paChishona
Go to Top