Shona Grammer

March 2015

Rebeso Dzechiito (Verb Extensions) Part 2

By |2017-01-17T11:23:41+02:00March 7th, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

new29773

Mienzaniso tichishandisa zvirevo zvakazara.

 1. Vari kurongonora matanda kubakwa rehuni.
 2. Endai nawo kundosunungura tambo yacho.
 3. Regedza kunamanura mapepa iwayo.
 4. Murume uye akapetenura bepanhau ndokutanga kuriverenga.

 

Tichishandisa mienzaniso yezvirevo zvakazara.

 1. Arikifunira kuenderera mberi nezvaanga achiita kana achida kuwirirana neni.
 2. Mukadzi uye anotukirira wena.
 3. Chekerera pamwe chete.

 

Mienzaniso tichishandisa zvirevo zvakazara.

 1. Vanofanira kudzokorora pese pavarima.
 2. Vashandi vakadzimurura moto.

Mienzaniso tichishandisa zvirevo zvizere

 1. Vanhu vakaungana […]

  Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

  If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Rebeso Dzechiito (Verb Extensions) Part 2

February 2015

Rebeso Dzechiito (Verb extensions) Part 1

By |2017-01-17T11:23:46+02:00February 22nd, 2015|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

Image via JayaJaya

Image via JayaJaya

Midzi yezviito inogona kuvedzerwa kuti ireve zvakada kuti siyanei zvichienderana nechishuwo chemutauri. Kune nzira dzakasiyana siyana dzekuvedzera nadzo midzi yezviito. Nzira idzi dzinonzi rebeso dzezviito kana kuti zvivanduriro zvezviito vamwewo vanyori navana mazvikokota veShona vanodzidaidza kuti zvivanduridzo. Izvi zvinongoenderana ne Chikandamazeko  chemunyori mumwe nemumwe.

Kazhinji kacho zita […]


Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge

If anything goes wrong, chat with us using the chat feature at the bottom right of this screen

Comments Off on Rebeso Dzechiito (Verb extensions) Part 1
Go to Top