January 2023

Chiverengo (Enumerator)

By |2022-09-15T12:45:23+02:00January 24th, 2023|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_8

Chiverengo(Enumerator)

Zvirengo inzwi rinoshandiswa kudaidza manzwi eChiShona anoburitsa pfungwa yekuverenga tichikoshesa kubuditsa uwandu wechizita chirikutsangangurwa chacho sokuti:

Mumwe murume akarohwa nezuro.

Chinhunyi chakabiwa chacho?

Maumbirwo echiverengo.

Chiverengo chakaumbwa nechivakashure chechiverengo + dzitsi rechiverengo sokuti.

chi-                  +             -mwe                 […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chiverengo (Enumerator)

Chiratidzanguva (tense sign)

By |2022-09-15T12:45:21+02:00January 24th, 2023|O Level Shona Notes, Shona Grammer|

notebook_red

Chiratidzanguva (Tense sign)

Zviito zvinoitika nenguva sokuti arikuba zinoreva kuti chiitiko ichi chekuba chirikutoitika panguva iyoyo tichizvisiyanisa nokuti akaba kana kuti achaba. Kunewo zviito zvisinga nguva mazviri:

Zviito zvinemadonzvo anoti: rekutuma (imperative mood), rekuita (infinitive mood) nerekurudziro ( hortative mood). Heinoi mienzaniso:

kutamba (rekuita)

ngatidyei (kurudziro)

iba (rekutuma)

Pazviito zvinenguva mazviri chiratidzanguva chinobatanidzwa […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Chiratidzanguva (tense sign)

Introduction to weather and climate

By |2022-09-15T12:44:59+02:00January 24th, 2023|O Level Geography, Weather and Climate|

Rainy Weather. Image by Sodahead.

Rainy Weather. Image by Sodahead. ZIMSEC O Level Geography Notes: Introduction to Weather and Climate

Weather-the state of the atmosphere at a particular place and time as regards heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind, rain, etc. The weather is all around us, all the time. It is an […]


Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Introduction to weather and climate

Prevailing Winds in Southern Africa

By |2022-09-15T12:44:47+02:00January 24th, 2023|O Level Geography, Weather and Climate|

The Harmattan

The Harmattan. Image by  Kafkaesqublog ZIMSEC O Level Geography Notes: Prevailing Winds in Southern Africa
  • The eastern parts of Zimbabwe about 200km from the port of Beira and on average Zimbabwe is about 400km from the Indian Ocean, the closest ocean to the country.
  • Due to its proximity to the […]

    Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on Prevailing Winds in Southern Africa

The earth’s crust

By |2022-09-15T12:44:37+02:00January 24th, 2023|Landform Studies, Notes, O Level Geography, Ordinary Level Notes|

The structure of the Earth. Image by BBC.

The structure of the Earth. Image by BBC. ZIMSEC O Level Geography Notes: The Earth’s Crust
  • The earth is generally spherical in shape.
  • It’s surface however is made up of immeasurable valleys, mountains, rivers, hills etc of different shapes and sizes which in turn […]

    Quick NetOne, Econet, And Telecel Airtime Recharge

Comments Off on The earth’s crust
Go to Top