Kupatsanura Zviito

By |2022-09-15T12:41:48+02:00January 24th, 2023|Notes, O Level Science Notes, Ordinary Level Notes|

Image credit necessarywriters.com Image credit necessarywriters.com ZIMSEC O Level Shona Notes: Kupatsanura Zviito

  • Chiito chega chega chinogona kupatsanurwa tichibuditsa chidumbu chimwe nechimwe chakachiumba.
  • Zvidimbu izvi zvinonzi zvivakiso kana kuti zvivakazwi.
  • Chivakazwi chimwe nechichimwe chinenge chiine basa rachinoita pachiito chachinovanikwa.
  • Pabvunzo dzeShona panogona kuuya mubvunzo unenge uchida kuti iwe upatsanure chiito uchibuditsa zvivakazwi zvinenge zvakachiumba.
  • Unofanira […]