Chiratidzi (Demonstrative)

By |2022-09-15T12:45:26+02:00January 24th, 2023|O Level Shona Notes|

notebook4

Chiratidzi (Demonstrative)

Kune mhando mbiri dzezviratidzi:

1) Zviratidzi zvepedyo. (near demostrative)

2) Zviratidzi zvekure. (far demonstrative)

Zviratidzi zvinoenderana nemipanda yemazita yazvinodudzira sezvizvi:

Maumbirwo ezviratidzi

Mazita emupanda mumwe nemumwe ose anowirirana nechiratidzi chemupanda chimwechete chekure uye chimwechete chepadyo. Zviratidzi zvekure nezvepadyo zvakasiyana maumbirwo azvo.

1. Zviratidzi zvepedyo ( near demonstratives)

Chitsigisi   + chiratidza mupanda chechiratidzi (stabiliser + demonstrative […]